artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....artalfa e.V.....Poruszmy rzeczywistością.....

 


O  U  T  H  U  M  A  N  A  C  T

 

 

 

HOLOCAUST:  zaplanowana zagłada dużej liczby ludzi, szczególnie Żydów

                           w czasie II wojny światowej.

ETNOZID:  unicestwienie kulturowej tożsamości ludzi należących do pewnej

                   określonej grupy etnicznej, poprzez przymusową asymilację

                   z kulturą obcą.

GENOZID: zorganizowany masowy mord  na wyodrębnionym narodzie,

                   wspólnocie religijnej czy grupie etnicznej.

OUTHUMANACT: ludobójstwo i dyskryminacja Aborygenów

 

Pod koniec 18-go stulecia rozpoczęła się europejska kolonizacja Australii.

Przybysze z Europy nazwali kontynent -  Terra Nullis

( Ziemia Niczyja), a Aborygenów rasą prymitywnych dzikusów 

przeznaczoną do  wymarcia. Owe „dzikie bestie“

(tak m.in. nazywano Aborygenów),

stały się wkrótce zwierzyną łowną dla „białych myśliwych“.

Z początku wypierano Aborygenów na złe, nieurodzajne tereny,

tak więc ich sytuacja życiowa (ekonomiczna) ustawicznie się pogarszała.

Rok 1806 zapoczątkował  planowy mord w wielkim wymiarze :

kobiety gwałcono, torturowano i truto, mężczyzn brano do niewoli

 lub rozstrzeliwano, dzieci w najlepszym przypadku

odbierano rodzicom i przeznaczano do adopcji, umieszczając  je

w misjonarskich sierocińcach i poddając procesowi „u c y w i l i z o w a n i a“.

W 1824 r. europejscy osadnicy otrzymują pozwolenie na strzelanie do Aborygenów.

Wyznaczano nawet premie za zabicie Aborygena, a panowie z “lepszych kręgów“,

traktowali owe polowania, jako rodzaj sportu i zabawy towarzyskiej.)

W 1828 r. Gouverneur powołuje prawo wojenne (STAN WOJENNY).

Zmilitaryzowane jednostki osadników oraz wojsko

rozpoczęły regularną rzeź miejscowej ludności.

 

W okresie pomiędzy 1803 a 1825 r. ludność zamieszkująca Tasmanię

została prawie całkowicie wymordowana. Jest to jeden

z najbardziej brutalnych okresów w historii kolonizacji w ogóle.

 

Między 1824 – 1908 r. na terenie kolonii Queensland

zamordowano ok.10.000 miejscowej ludności tubylczej.

Dopiero masakra w okolicy Forrest River (1926) wzbudziła

u opinii publicznej głosy protestu i stonowala  w pewnym stopniu 

eskalację  mordu i gwałtu dokonywanego na Aborygenach.

Brytyjska kolonizacja doprowadziła w trakcie 120 lat

do prawie całkowitej likwidacji miejscowej ludności.

Ideologicznie  tłumaczono ów proces wyniszczenia

 i podporządkowania Aborygenów rasistowskimi

i  pseudosocjalno-darwinistycznymi teoryjkami.

Wraz z fizyczną zagładą nastąpiło wyniszczenie

 kulturowej tożsamości Aborygenów.

Bez dostępu do miejsc sakralnych, ścisle powiązanych z mitologią i wiarą,

wymierały rytuały, na których opierał się ich światopogląd i religia:

wartości,  które dla Aborygenów były nie do zastąpienia.

Brak orientacji w nowym porządku, zatracenie sensu

oraz brak perspektyw życia manifestuje się do dzisiaj totalną rezygnacją,

której rezultatem m.in. jest wysoki stopień bezrobocia i przestępczości,

 rozpowszechniona  konsumpcja alkoholu i nadużywanie narkotyków.

Powierzchownie wydaje się, że rząd i organizacje z nim związane,

angażują się w normalizację sytuacji Aborygenów, jednakże

proces ten – niejasny i niezdefiniowany do końca, przeprowadzany

w mało konsekwentny i pozbawiony stanowczości sposób,

oddala i wyklucza prawo Aborygenów do sprawiedliwości,

równości i fundamentalnych podstaw normalizacji ich życia.

 

 

1961 – Aborygeni otrzymują prawo wyborcze.

1967 – założenie Referatu do spraw Aborygenów

(efektywność działania tej instytucji jest ciągłym podłożem

do kontrowersyjnych dyskusji na temat australijskiej polityki wewnętrznej).

1980 – zniesiono segregację rasową w szkołach i niektórych okręgach miejskich

1993 – ustawa Mabo – Aborygeni mogą starać się o zwrot  swojej ziemi.

Obecni użytkownicy nie mogą  zostać przesiedleni, jednak Aborygeni mają prawo

do kultywowania religijnych obrzędów, polowań

i swobodnego przemierzania owych terenów.

Warunkiem było udowodnienie setek lat trwającej więzi z danym rejonem.

 Ludność tubylcza zgłosiła roszczenia do prawie 40%  ogólnej powierzchni Australii.

1996 – liberalno-konserwatywny rząd Australii postanowił

drastycznie ograniczyć środki finansowe przeznaczone do dyspozycji

najważniejszej organizacji Aborygenow – ATSIC.

Obrońcy praw obywatelskich  oceniają, że w związku z tym,

2000 instytucji dla Aborygenów musi zawiesić swoją działalność:

mówi się o tzw., « zinstytucjonalizowanym mordzie ».

1998 – Ustawa W.I.K. ogranicza zdanie Aborygenów:

nie mogą oni rościć sobie praw do ziem wydzierżawionych przez państwo

rolnictwu i  przemysłowi wydobywczemu.

Rekompensatę stanowią finansowe odszkodowania pochodzące z podatków.

1999 – wstęp do konstytucji zawierający klauzulę:

...uznaje się Aborygenów za pierwszych,

prawowitych mieszkanców kontynentu australijskiego, został odrzucony.

 

artalfa jest zdania, że czas najwyższy, aby od  200 lat

nie rozwiązany problem dotyczący Aborygenów

otrzymał swoją nazwę:

 

OUTHUMANACT

 

 

 

Teksty:  

Enzyklopädie (Microsoft, Encarta 2001)

„Eine Viertelmillion Menschen demonstrieren für die australische Gesellschaft“ (Linda Tenebaum, wsws);

„Der ungleiche Wettkampf“ (Colin Tatz, taz) ;

„Bericht detailliert Verbrechen gegen die Ureinwohner Australiens“ (Brett Stone, wsws);

„Aborigines in Australien“ (Theodor Rathgeber, GfbV- Deutschland);

“Bilanz des Rates zur Versöhnung mit den Aborigines“  Katharina Lorenz, GfbV – Deutschland)

„Die gestohlenen Kinder“ (Antonella Romeo,  Weltwoche)

„Geschichte“ (www.australien-info.de)

Rassismus in Australien“ (GfbV–index)